location: Chernobyl Exclusion Zone, UA

2019

Chernobyl